Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Zatrucia pszczół na spadzi.

Zatrucia pszczół na spadzi.
Nazwą spadzi określa się słodkie substancje produkowane przez liczne gatunki owadów-szkodników odżywiających się sokiem roślinnym. Zalicza się do nich przede wszystkim mszyce i czerwce. W lasach iglastych i liściastych w południowych województwach Polski (rzeszowskie, krośnieńskie, nowosądeckie, przemyskie, również krakowskie i kieleckie) owady te pojawiają się masowo. Zazwyczaj w pierwszej połowie lata w korzystnych warunkach meteorologicznych i biologicznych wytwarzają one spadź bardzo obficie. W niektóre lata występuje masowo mszyca z rodziny miodownicowatych - miodownica dębówka, która produkuje znaczne ilości spadzi. Gdzieniegdzie może ona dostarczać pszczołom głównego pożytku od drugiej połowy maja do końca lipca.
Jeden z ciekawszych procesów o zatrucie pszczół zbierających spadź w lasach, w których rozsiewano z samolotu nawozy mineralne, odbył się w Sądzie Wojewódzkim w R. W celu zaznajomienia pszczelarzy z problematyką prawną, jak również w celu uchronienia ich przed stratami pszczół w związku z opylaniem lasów proces ten warto omówić dokładniej. Wskazane też byłoby przytoczenie w całości korzystnego dla pszczelarzy orzeczenia Sądu Najwyższego.
Trzech powodów - pszczelarzy, których pasieki zlokalizowane
były w sąsiedztwie lasów, zapozwało Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w M. o odszkodowanie w wysokości odpowiednio 213459 zł, 178191 zł i 32804 zł. Swoje żądania motywowali oni tym, ze Nadleśnictwo w M. oraz wykonujący usługi Zakład Usług Agrolotniczych bez uprzedzenia pszczelarzy wysiał nawozy mineralne, takie jak superfosfat, polifoska i sól potasowa, z samolotu nad lasami, w których pojawiła się spadź na drzewach liściastych, przede wszystkim na dębie. Zdaniem powodów pył nawozów mineralnych został wchłonięty przez spadź, a w następstwie spowodował zatrucie pszczół zbieraczek. Objawy zatrucia zauważone przez pszczelarzy to wynoszenie pszczół z uli i "rozłażenie się" pszczół po ścieżkach w pasiece oraz wokół uli z nabrzmiałymi odwłokami. Kilka rodzin osypało się całkowicie, w innych matki przestały czerwić. Obeznani z prawem powodowie - pszczelarze - postarali się o odpowiednie dowody, zwłaszcza dokumenty (protokoły oględzin, analizy laboratoryjne, orzeczenie wojewódzkiego zakładu weterynaryjnego stwierdzające zatrucie pszczół superfosfatem i inne).
Po rozpoznaniu sprawy Sąd Wojewódzki zasądził na rzecz powodów odszkodowanie. Pozwany Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych wniósł rewizję od wyroku Sądu Wojewódzkiego. Jednak Sąd Najwyższy oddalił rewizję pozwanego. Oto uzasadnienie Sądu Najwyższego:
"Środowisko, jako ogół elementów ukształtowanych przez przyrodę lub człowieka w toku jego działalności, stanowi o warunkach życia ludzkiego. Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie presja na środowisko, powodująca niejednokrotnie jego zanieczyszczenie lub niekorzystne w nim zmiany. Rozpoznane przez Sąd Najwyższy sprawy dawały już wielokrotnie okazję do formułowania obowiązków ciążących na tych, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą ujemnie wpływać na środowisko względnie muszą liczyć się z koniecznością stosowania zabiegów chemizacyjnych w rolnictwie. Wspomnieć tu można orzeczenie, w którym wypowiedziany został pogląd, iż ten kto wykonuje na polach lub w sadach prace związane z użyciem środków chemicznych ochrony roślin, obowiązany jest do zastosowania wszelkich możliwych środków ochrony, zapobiegających zatruciu ludzi oraz zwierząt, drobiu i pszczół (OSNCP zeszyt nr 5 z 1975 r. póz. 77) oraz inne orzeczenie, zawierające stwierdzenie, iż posiadacz pasieki musi godzić się z pewnymi skutkami konieczności stosowania środków chemicznych w rolnictwie, stąd obowiązany jest przystosować pasiekę tak, by w razie potrzeby mógł ochronić pszczoły przed wylotem na pożytki grożące zatruciem (OSPiKA zesz. 7-8 z 1977 r. str. 326).
Wedle niewadliwych ustaleń Sądu Wojewódzkiego strona pozwana nie postąpiła w sposób zabezpieczający interesy pszczelarzy, ci zaś nie wiedząc, że rozsiane nawozy mineralne mogą być pobrane przez pszczoły i spowodować ich zatrucie, nie przedsięwzięli żadnych kroków zapobiegających zatruciu.
Zgromadzony przez Sąd Wojewódzki materiał dowodowy dał podstawę do uznania, że strona pozwana nie postąpiła w sposób uwzględniający interes pszczelarzy. Z poglądem tym należy się zgodzić.
Na każdym obywatelu ciąży obowiązek dążenia do nieszkodzenia innym. Wypływa zeń nakaz zachowania takiej ostrożności, jakiej każdy człowiek w społeczeństwie przestrzegać powinien, aby drugiemu szkody nie wyrządzić. Naruszające ten nakaz działanie lub zaniechanie osób fizycznych, jak i prawnych stanowi winę w znaczeniu obiektywnym, uzasadniającą z mocy art. 415 kc odpowiedzialność sprawcy szkody, o ile można mu przypisać zły zamiar lub niedbalstwo (OSPiKA nr 11/59 póz. 291). Strona pozwana rozsiewając nawozy mineralne w okresie obfitych pożytków spadziowych, i w rejonie, w którym są duże skupiska pszczół, bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zatrucia tychże pszczół, postąpiła w sposób bezprawny, rodzący obowiązek odszkodowawczy.
Bezprawność działania zachodzi bowiem nie tylko wówczas, gdy działanie to lub zaniechanie jest sprzeczne z obowiązującym przepisem prawnym, ale także wówczas, gdy działanie to, względnie zaniechanie koliduje z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego (patrz orzeczenie Sądu Najwyższego OSPiKA nr12/68 póz. 261).
Dla przeciętnego leśnika, rolnika lub sadownika winno być oczywiste, że drobiny rozsiewanych przy pomocy samolotu nawozów mineralnych będą osadzały się na liściach drzew pokrytych obficie występującymi pożytkami spadziowymi, które to pożytki są bardzo chętnie pobierane przez pszczoły. Już to winno stanowić przeciwwskazanie w rozsiewaniu nawozów w okresie występowania spadzi w rejonie rozwiniętej hodowli pszczół.
Trafne jest zatem stanowisko Sądu Wojewódzkiego, iż strona pozwana czynem niedozwolonym wyrządziła szkodę w pasiekach powodów i wobec tego z mocy art. 415 i 420 kc zobowiązana jest szkodę naprawić".

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl