Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Wspólność majątkowa małżeństwa w odniesieniu do gospodarki pasiecznej.

Wspólność majątkowa małżeństwa w odniesieniu do gospodarki pasiecznej.
Częste są pytania kobiet w przedmiocie praw i obowiązków obojga małżonków posiadających pasiekę, która nieraz stanowi podstawowe źródło utrzymania rodziny. Kobiety skarżą się, że ich małżonkowie pszczelarze samowolnie dysponują pasiekami, pniami pszczelimi i produktami pasiecznymi. Wśród pszczelarzy utarło się błędne przekonanie, że - ponieważ pasiekę prowadzi przeważnie mężczyzna - żona jego nie ma żadnych praw do dysponowania pasieką czy produktami pszczelimi.
Kwestia ta jest unormowana w przepisach art. 31 i 32 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością majątkową stanowią majątek odrębny każdego z małżonków.
Art. 32 § 1. Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.
§ 2. W szczególności stanowią dorobek małżonków:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę oraz inne usługi świadczone osobiście przez któregokolwiek z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z odrębnego majątku każdego z małżonków.
Przedmioty majątkowe (a więc również pnie pszczele i pożytki z nich płynące), nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania małżeństwa, stanowią własność ustawową (dorobkową) obojga małżonków.
W myśl art. 36 cytowanego kodeksu:
§ 1. Oboje małżonkowie obowiązani są współdziałać w zarządzie majątkowym wspólnym.
§ 2. Każdy z małżonków może wykonywać samodzielnie zarząd majątkiem wspólnym. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wymaganej dla danej czynności prawnej.
Z tego artykułu wynika ogólna zasada, że oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym (a więc również pasieką) i że każdy małżonek wykonując czynności zwykłego zarządu powinien się liczyć z wolą współmałżonka.
Art. 37 § 1. Ważność umowy, która została przez jednego z małżonków zawarta bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
§ 3. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.
Należałoby wymienić przykładowo za komentarzem do cytowanego kodeksu czynności zwykłego zarządu, które każdy z małżonków może wykonywać samodzielnie. Są to np.: pobieranie pożytków naturalnych, czynności związane ze skupem, kontraktacją, sprzedażą płodów, kupnem i sprzedażą żywego inwentarza w ramach prawidłowej gospodarki, uzupełnienia narzędzi pracy w miarę ich niszczenia (w odniesieniu do pasieki np.: miodobranie, kontraktacja produktów pszczelich, zakup matek pszczelich, narzędzi pszczelarskich itp.).
Wszelkich czynności zwykłego zarządu może dokonywać każdy z małżonków samodzielnie, bez udziału współmałżonka. Nie zwalnia to oczywiście działającego małżonka od obowiązku uwzględnienia wyraźnej czy domniemanej woli współmałżonka. Ewentualne nieporozumienia w tym względzie, jako dotyczące istotnej sprawy rodziny, mogą być poddawane rozstrzygnięciu przez sąd na podstawie art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny; w braku porozumienia każdy z nich może się zwrócić o rozstrzygnięcie do sądu".
W orzeczeniu z dnia 29.12.1955 r. (IV CR 133&55) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że spory między małżonkami na tle zarządu majątkiem wspólnym podlegają dyspozycji art. 15 (obecnie art. 24) kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, gdyż każdy z małżonków ,,winien uwzględnić wyraźną czy domniemaną wolę współmałżonka". Zarząd majątkiem wspólnym wchodzi bowiem - o ile nie dotyczy to czynności o szczególnie małym znaczeniu - w zakres istotnych spraw rodziny, o których- małżonkowie rozstrzygają wspólnie, przy czym w razie braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu w trybie postępowania niespornego (obecnie nieprocesowego).
Czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, wymagającą pod rygorem nieważności czynności zgody drugiego małżonka, będzie np. sprzedaż pasieki. W tym przypadku może mieć zastosowanie przepis art. 39 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny".
Jeżeli jednak pszczelarz nabył pasiekę przed zawarciem małżeństwa, albo otrzymał ją w darowiźnie lub spadku; to jest właścicielem pasieki (chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił). Może więc dowolnie nią dysponować, gdyż jest to jego odrębny majątek, nie włączony do wspólności majątkowej małżeńskiej.
Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej następuje w myśl art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zniesienia przez sąd wspólności majątkowej zarówno ustawowej, jak i umownej.
§ 2. Wspólność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi. Może się np. zdarzyć, iż pszczelarz małżonek prowadzi życie hulaszcze, marnotrawi pasiekę i jej przychody, zaciąga lekkomyślnie długi. W takich sytuacjach drugi małżonek może żądać zniesienia wspólności majątkowej i podziału pasieki.

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl