Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Roszczenia o odszkodowanie

Roszczenia o odszkodowanie
Zaspokojenie roszczenia poszkodowanego pszczelarza może nastąpić w wyniku ugody (powinno się dążyć do pojednawczego załatwienia zatargów). Jeżeli jednakże nie dojdzie do ugody, pozostaje tylko droga procesu sądowego.
Pokrzywdzony pszczelarz wnosi pozew do sądu wojewódzkiego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 500000 zł, a pozwanym jest jednostka gospodarki uspołecznionej. Pozostałe sprawy należą do właściwości sądu rejonowego (art. 17 kodeksu postępowania cywilnego). Powództwo wytacza się przed sądem pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany mieszka (art. 27 § i kpo).
Sądy przyznają odszkodowanie pokrzywdzonym z powodu zatrucia pszczół, jeżeli zostanie udowodniony fakt zaistnienia szkody, sprawca szkody oraz związek przyczynowy między działaniem sprawcy (opryskiwaniem czy opylaniem roślin) a szkodą. Powyższe okoliczności można wykazać następującymi dowodami
1) dokumentami (protokoły komisyjnego badania zatrucia pszczół, orzeczenia laboratoryjne i toksykologiczne w wyniku analizy próbek padłych pszczół, roślin i gleby),
2) świadkami, którzy mogą służyć informacjami w danej sprawie,
3) biegłymi,
4) przesłuchaniem stron.

Największą moc dowodową mają dokumenty i dowody rzeczowe (protokoły, orzeczenia zakładów naukowych, wyniki analiz, próbek itp.). Dlatego w razie stwierdzenia zatrucia pszczół bardzo ważne jest szybkie powołanie komisji w celu ustalenia przyczyny i sprawcy zatrucia oraz wysokości szkody. Komisja protokolarnie (najlepiej według wzoru opracowanego przez Polski Związek Pszczelarski, zaakceptowanego przez ministerstwo rolnictwa) ustala dane istotne dla udokumentowania szkody.
Ustalenie w urzędowym protokole faktu powstania szkody, jej wysokości, wykazania związku przyczynowego między zastosowanym zabiegiem a szkodą w pasiece, stanu pasieki, danych o sprawcy zatrucia, zabezpieczenie dowodów z próbek martwych pszczół roślin i gleby z pola, na którym stosowano środki chemiczne, a następnie laboratoryjna analiza tychże próbek ułatwiają postępowanie sądowe i dochodzenie słusznych roszczeń pszczelarzy.
Błędne jest jednak przekonanie pszczelarzy i sprawców szkody, że fakt niepowołania komisji i niesporządzenia protokołu uniemożliwia dochodzenie roszczenia. W razie braku tych dokumentów można udowodnić zasadność roszczenia przed sądem wszelkimi innymi środkami dowodowymi przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego. Przepisy kodeksu cywilnego regulują odpowiedzialność sprawcy szkody najczęściej na zasadzie winy (np. przy zatruciu - niezachowania przewidzianych przepisami środków ostrożności, okresu prewencji, niezawiadomienia pszczelarzy o planowanych zabiegach chemicznych, dokonywania tychże w niewłaściwym czasie, niewłaściwym środkiem na rośliny kwitnące itp.).
Oto najważniejsze przepisy kodeksu cywilnego w tym przedmiocie:
Art. 415. Kto z. winy swej wyrządził drugiemu szkodę,, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 416. Osoba prawna obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organów.
Art. 417 § 1. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej czynności.
Art. 361 § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Art. 362. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.
Art. 429. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze, albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.
Art. 430. Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.
Art. 441 § 1. Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.
§ 2. Jeżeli szkoda była wynikiem działania lub zaniechania kilku osób, ten kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części, zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.
§ 3. Ten, kto naprawił szkodę, za którą jest odpowiedzialny, mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy.
Art. 442 § 1. Roszczenie o naprawianie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat 10 od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.
Należy podkreślić, że od dnia 1 stycznia 1975 r., tj. z chwilą wejścia w życie kodeksu pracy, odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych została całkowicie wyłączona. Odpowiedzialność za te szkody ponosi z mocy art. 120 § 1 kodeksu pracy wyłącznie zakład pracy i tylko on jest zobowiązany do wyrównania poniesionego przez osoby trzecie uszczerbku majątkowego. Zatem powództwo cywilne w razie zatrucia pszczół należy wytoczyć przeciwko zakładowi pracy, który dokonał oprysku.
Art. 120 § 1. W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie zakład pracy.
§ 2. Wobec zakładu pracy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału.
Zakład pracy przeto w razie pokrycia szkody ma roszczenia regresowe do pracownika, który ponosi winę za powstałą szkodę, na zasadach określonych w kodeksie.

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl