Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

Odpowiedzialność karna za wytrucie pszczół.

Odpowiedzialność karna za wytrucie pszczół.
Wielu pszczelarzy pokrzywdzonych stosowaniem pestycydów wbrew obowiązującym przepisom (zwłaszcza w czasie kwitnienia roślin nektarodajnych) i nieprzestrzeganiem okresu prewencji domaga się w listach do redakcji "Pszczelarstwa" pociągania do odpowiedzialności karnej tych, którzy powodują nieraz bardzo poważne straty w ich pasiekach, a zarazem w ogólnonarodowej gospodarce rolnej. Słuszne są uwagi pszczelarzy, że oprócz odpowiedzialności cywilnej (odszkodowania za wyrządzoną szkodę) sprawcy zniszczeń w pasiekach będących wynikiem zatrucia chemicznego o dużych rozmiarach powinni również odpowiadać karnie.
Z uwagi na olbrzymie materialne i społeczne straty, jakie w pasiekach powoduje zawinione opylanie czy opryskiwanie plantacji roślin entomofilnych z pogwałceniem przepisów § 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia z dnia 24.11.1959 r. (Dz.U. nr 10 póz. 4 z 1960 r.) oraz zalecenia Ministerstwa Rolnictwa w sprawie bezpiecznego dla pszczół stosowania środków chemicznych ochrony roślin z dnia 6.04.1976 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Min. Roi. nr 8 póz. 17 z r. 1976, w którym podana została do wiadomości również tabela toksyczności pestycydów (stale aktualizowana) oraz przepisów miejscowych wydanych przez Rady Narodowe, ogłaszanych w Dziennikach Urzędowych Wojewódzkich Rad Narodowych i instrukcji Wojewódzkich Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin - pokrzywdzeni zatruciem pszczelarze mogą zawiadomić prokuraturę i wnioskować ściganie karne winnych popełnienia przestępstwa z art. 212 kodeksu karnego. W rozporządzeniu tym również została podana do wiadomości tabela toksyczności pestycydów (stale aktualizowana) oraz przepisów miejscowych wydanych przez Rady Narodowe, ogłaszanych w Dziennikach Urzędowych Wojewódzkich Rad Narodowych i instrukcji Wojewódzkich Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin. Art. 212 kodeksu karnego brzmi:
§ 1. Kto mienie społeczne albo cudze mienie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5
§ 3. Jeżeli czyn nie dotyczy mienia społecznego, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Przestępstwo z art. 212 kodeksu karnego może być popełnione tylko umyślnie. Umyślność przestępstwa może polegać na zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.
W myśl art. 7 § 1 kodeksu karnego "Przestępstwo umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, tj. chce go popełnić (zamiar bezpośredni) albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi (zamiar ewentualny)".
Jeżeli wykonawca zabiegu chemicznego przewiduje możliwość zatrucia pszczół, a mimo to dokonuje opylenia czy oprysku pestycydami i niezgodnie z obowiązującymi przepisami (często również nie przestrzegając okresów prewencji przewidzianych dla danego środka toksycznego) godzi się na popełnienie czynu zabronionego, a więc dopuszcza się przestępstwa z art. 212 § 1 kodeksu karnego.
Z treści § 3 art. 212 kk wynika, że ściganie przez organa prokuratury może nastąpić tylko na wniosek pokrzywdzonego. Tłumaczy się to dążeniem ustawodawcy do ograniczenia ścigania tylko poważniejszych wypadków, tzn. wyłączenie wypadków błahych, kiedy pokrzywdzony o to nie występuje. Gdy wskutek zawinionego zatrucia pszczół właściciele pasiek ponoszą poważniejsze szkody, pokrzywdzeni pszczelarze mogą zawiadomić o przestępczym czynie właściwą prokuraturę rejonową z wnioskiem o ściganie winnych i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców tak istotnej dla nich i dla gospodarki narodowej sprawy. Postępowanie karne będzie działaniem profilaktycznym, służącym ochronie pszczelarstwa (prewencja ogólna).
Wiąże się z tym również art. 140 kodeksu karnego, którego § 1 brzmi: "Kto sprowadza niebezpieczeństwo powszechne dla życia lub zdrowia ludzkiego albo dla mienia w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5". Przepis ten może mieć zastosowanie w wypadkach, gdy sprawca powstania niebezpieczeństwa przy opylaniu czy opryskiwaniu roślin środkami chemicznymi z pogwałceniem obowiązujących w tym przedmiocie przepisów, sprowadził niebezpieczeństwo dla mienia (tj. zatrucia pszczół) w znacznych rozmiarach. Zalicza się tu przypadki zawinionych (zamiar bezpośredni i ewentualny), bądź niezawinionych (obie formy nieumyślności - lekkomyślność lub niedbalstwo) zatruć na większą skalę, sprowadzające niebezpieczeństwo powstania szkód w pasiekach w znacznych rozmiarach.
Znaczenie dowodowe protokołu komisji powołanej przez urząd gminy w postępowaniu sądowym w przedmiocie zatruć pszczół.
Pszczelarze pokrzywdzeni z powodu wytrucia pszczół oraz wykonawcy zabiegów chemizacyjnych często pytają: jaka jest podstawa prawna i znaczenie dowodowe protokołu zatruć, czy sporządzenie takiego protokołu jest obligatoryjne oraz jaki powinien być skład komisji zabezpieczającej dowody zatrucia.
Należy wyjaśnić, iż podstawą prawną stosowania wzoru protokołu opublikowanego w numerze 4/84 "Pszczelarstwa", tudzież załącznika do tegoż protokołu w sprawie ustalenia ubytku pszczół i wysokości szkód w pasiece jest Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 V 1976 r., ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Min. Roi. Nr 8, póz. 27, które w rozdziale "Proponowane postępowanie w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie o zatrucie pszczół" podaje:
"(...) Jeżeli istnieje podejrzenie, że nastąpiło zatrucie pszczół spowodowane nieprzestrzeganiem ustalonych zaleceń, poszkodowany właściciel pasieki może żądać odszkodowania za poniesione straty. Postępowanie w takim przypadku powinno być następujące:
1) Zawiadomienie kierownika gminnej służby rolnej o zaistniałym zatruciu możliwie tego samego dnia, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni od domniemanego zatrucia.
2) Uzyskanie wyników dochodzenia (protokołu według wzoru Polskiego Związku Pszczelarskiego) przeprowadzonego przez komisję powołaną przez urząd gminy w następującym składzie: przedstawiciel służby rolnej urzędu gminy lub w zastępstwie upoważniony sołtys, lekarz weterynarii lub rzeczoznawca chorób pszczelich, przedstawiciel terenowego ogniwa związku pszczelarzy. W miarę potrzeby do komisji może być również dokooptowany przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin".
Zatem wzór protokołu (zamieszczony na końcu książki) opracowany przez PZP, zalecany przez ministra rolnictwa, opublikowany w 4 numerze "Pszczelarstwa" z 1984 r. powinien być stosowany przez komisję powołaną przez urząd gminy.
Czy w postępowaniu sądowym sporządzenie protokołu jest obligatoryjne? Dokładnie sporządzony protokół według wzoru ustalonego przez PZP, zaakceptowanego przez ministerstwo rolnictwa, ułatwi sądowi szybsze i dokładniejsze rozpoznanie sprawy oraz wydanie słusznego orzeczenia w procesie odszkodowawczym. Jednak brak takiego protokołu, a nawet niepowołanie komisji, nie uniemożliwia pszczelarzowi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem. Fakt powstania szkody, winę sprawców zatrucia, wysokość szkody można wykazać w postępowaniu sądowym wszelkimi innymi dowodami, np.: dokumentami, świadkami, biegłymi, przesłuchaniem stron, przy czym "Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału" (art. 233 kpc). Jednak protokół sporządzony przez komisję o właściwym składzie, powołaną przez naczelnika gminy, mający na celu zabezpieczenie dowodów zatrucia pszczół, ustalenie ubytku pszczół, związku przyczynowego między wykonanym zabiegiem a zatruciem pszczół oraz szkodą w pasiece może być uznawany przez sądy za dokument urzędowy, o którym mówi art. 244 § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 244 § 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisowej formie przez powołane do tego organa państwowe w ich zakresie działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do dokumentów sporządzonych przez organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne ludu pracującego w zakresie poruczonych im przez ustawę spraw z dziedziny administracji państwowej.
Pozwany sprawca zatrucia pszczół może oczywiście kwestionować prawdziwość protokołu i zawarte w nim ustalenia. Odpowiedni artykuł kodeksu postępowania cywilnego brzmi:
Art. 252. Strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie organu, od którego dokument ten pochodzi, jest niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić.
Należy tu podkreślić, że protokół (którego wzór został urzędowo opracowany) powinien być dokładnie sporządzony, bowiem wszystkie zawarte w nim dane są istotne w procesie odszkodowawczym.
Wobec częstych przypadków powoływania dowolnych i różnorakich składów komisji, i to przez różne organa, warto przypomnieć, że obowiązujący jest skład komisji wymieniony w cytowanym zarządzeniu ministra rolnictwa, a sporządzony przez taką komisję dokument w postaci protokołu może być uznany przez sąd za dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 kpc.

ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl