Katalogi branżowe
• Producenci sprzętu
• Producenci miodu
• Producenci węzy
• Gospodarstwa
  pasieczne
• Apiterapia
• Preparaty dla pszczół
• Sklepy pszczelarskie
• Hodowle pszczół
• Rośliny pszczelarskie
• Apiturystyka

Rejestracja GRATIS
ule drewniane producent
Giełda ofert B2B
Dodaj:
• ofertę bezpłatną
• ofertę płatną

Przeglądaj oferty:
• oferty z Polski
• z krajów byłego ZSRR
• z pozostałych krajów

Organizacje
i Instytucje
• Związki pszczelarzy
• Koła pszczelarzy
• Placówki naukowe
• Muzea
• Wydawnictwa

Księga gości

zobacz księgę gości
dopisz się

Inne strony w sieci

ROZWÓJ VARROA DESTRUCTOR W RODZINACH APIS MELLIFERA W NEPALU

Jerzy Wilde
Katedra Pszczelnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: jurwild@uwm.edu.pl

 

Wprowadzenie
Rodziny pszczele z A. mellifera w Nepalu mają problemy z roztoczami, które atakują czerw pszczeli, ograniczając ich rozwój. Pszczelarze wymieniają głównie 2 gatunki: Tropilaelaps clareae i Varroa destructor [6], używając do ich zwalczania siarkę, kwas mrówkowy i inne leki [3]. Lubinevski i in. [4] stwierdzili w 1987 3 razy więcej Varroa niż roztoczy T. clareae w rodzinach A. mellifera leczonych Mavrikiem. Woyke [9] natomiast stwierdził zbliżoną liczbę roztoczy obu gatunków w leczonych rodzinach A. mellifera w Południowym Wietnamie.
Podczas naszych wcześniejszych badań [7] T. clareae i V. destructor leczono w Nepalu różnymi metodami w 50 rodzinach. Stwierdziliśmy 41 090 roztoczy T. clareae, a tylko 8 samic V. destructor w 5 rodzinach. W wielu rodzinach nie stwierdzono roztoczy Varroa, mimo, iż były one silnie porażone przez T. clareae. Obserwacje te zainspirowały nas do zbadania poziomu porażenia rodzin A. mellifera przez oba gatunki roztoczy.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono w 1999 i 2000 roku w DABUR APICULTURE CENTRE [8] w Jugedi (Chitwan District) w Nepalu. Na obecność roztoczy Varroa zbadano 658 rodzin, w 18 pasiekach; przebadano ogółem 145 219 zasklepionych komórek czerwiu. Obecność obu gatunków roztoczy badano w 15 rodzinach, kontrolując 8 520 komórek z zasklepionym czerwiem. We wszystkich badanych rodzinach nie zwalczano roztoczy przynajmniej od 1999 roku. Czerw badano na plastrach tradycyjnych, wybudowanych na węzie pszczelej, jak i na węzie plastykowej (ramki plastykowe). W 658 rodzinach badanych tylko na obecność Varroa, zbadano wszystkie komórki z czerwiem trutowym i 100-400 komórek z czerwiem pszczelim.

Wyniki
Czerw trutowy stwierdzono w 147 rodzinach, wśród których tylko w 25 pniach stwierdzono roztocze Varroa. Na 3 759 zbadanych komórek z czerwiem trutowym roztocze V. destructor znaleziono tylko w 38 (tab. 1). W czerwiu pszczelim roztocze Varroa znaleziono tylko w 23 pniach. Na 141 460 zbadanych komórek tylko 29 było zainfekowanych V. destructor (poziom inwazji 0,01). Z 15 rodzin zbadanych na obecność obu gatunków roztoczy znaleziono tylko 23 osobniki V. destructor w 3 rodzinach (0,27% wszystkich badanych komórek) (tab. 2). Wszystkie osobniki Varroa znaleziono jedynie w plastrach wybudowanych na węzie z wosku.
Roztocze T. clareae znaleziono we wszystkich 15 badanych rodzinach. Porażenie czerwiu pszczelego w ramkach drewnianych wynosiło od 1,9 do 42,0% i od 0,8 do 52,8% ramkach plastykowych (tab. 2). Intensywność inwazji wynosiła od 2,4 do 126,0% w ramkach drewnianych i od 1,4 do 160,3% w plastykowych.

Dyskusja i wnioski
Inwazję V. destructor w rodzinach z A. mellifera w Nepalu stwierdzono tylko w kilku przypadkach. Zdecydowana większość badanych rodzin (95,74%) była wolna od tych roztoczy, pomimo, iż stwierdzono znaczne porażenie rodzin T. clareae (intensywność inwazji od 1,4 do 160,3%). Jaka była przyczyna tak niskiej inwazji V. destructor w rodzinach A. mellifera? Czy istnieją różne podgatunki V. destructor w rodzinach A. mellifera niż u A. cerana? Podczas badań stwierdzono wiele roztoczy Varroa w rodzinach A. cerana. W kilku przypadkach w tej samej pasiece pszczelarze utrzymywali rodziny obu gatunków pszczół. Dlaczego Varroa nie przechodziła ze wschodniej pszczoły do rodzin z A. mellifera, mimo, że obserwowano znaczną aktywność pszczół A.cerana, które rabowały rodziny A. mellifera? Możliwe jest występowanie pewnego rodzaju konkurencji między T. clareae i V. destructor, która powoduje zmniejszenie płodności u V. destructor? W 1987 Delfinado-Baker i Aggarwal [1] donieśli o występowaniu takiej konkurencji między Varroa i T. clareae w rodzinach w Nowej Gwinei. Rath i in. [5] udowodnili, iż jednoczesna inwazja obu gatunków roztoczy w rodzinach A. mellifera zmniejsza ich reprodukcję. Jednocześnie dowodzą, iż Varroa wykazuje większą wrażliwość na obecność T. clareae. Delfinado-Baker i Peng [2] stwierdzili znacznie lepsze przystosowanie się do życia w rodzinach z A. mellifera T. clareae niż Varroa. Czyżby ta hipoteza napisana przed 5 laty była swoistą przepowiednią i obecnie obserwujemy konsekwencje lepszej adaptacji roztoczy T. clareae?
Uzyskane wyniki intensywności inwazji T. clareae w czerwiu pszczelim były podobne do uzyskanych przez Woykego [10].
Intensywność inwazji w ramkach plastykowych różniła się bardziej (od 1,4 do 160,3%) niż w tradycyjnych (od 2,4 do 126,0%). W rodzinach zawierających ramki plastykowe i drewniane (tab. 2, rodziny 23, 29 i 41) poziom inwazji we wszystkich przypadkach był niższy w ramkach plastykowych (odpowiednio 1,4, 32,8 i 12,5%) niż w drewnianych (odpowiednio 2,4, 89,7 i 19,4%). Sugeruje to, iż T. clareae preferuje komórki wybudowane na węzie pszczelej niż plastykowej. Aby uzyskać potwierdzenie tej hipotezy należałoby jednak wykonać bardziej dokładne badania.

Literatura

[1] Delfinado-Baker M., Aggarwal K. Infestation of Tropilaelaps clareae and Varroa jacobsoni in Apis mellifera ligustica Colonies in Papua new Guinea. Am. Bee J. 127 (1987) 443.
[2] Delfinado-Baker M., Peng C.Y.S Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae: Perspective of Life History and Why Asian Bee-Mites Preffered European honey Bees. Am. Bee J. 135 (1995) 415-420.
[3] Joshi S.R Beekeeping with European honey bee, Apis mellifera is still a controversial subject in Nepal. In: 7th IBRA Conference on tropical Bees: Management and Diversity & 5th Asian Apiculture Association Conference. 19-25 march 2000, Chiang Mai, Thailand. pp.144.
[4] Lubinevski Y., Stern Y., Slabezki Y., Lensky Y., Ben-Yossef H., Gerson U. Control of Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae Mites Using Mavrik in Apis mellifera Colonies Under Subtropical and Tropical Climates. Am. Bee J. 128 (1988) 48-52.
[5] Rath W., Boecking O., Drescher W. The phenomena of simultaneous infestation of Apis mellifera in Asia with the parasitic mites Varroa jacobsoni Oud. and Tropilaelaps clareae Delfinado & Baker. A. Bee J. 135 (1995) 125-127.
[6] Thapa R., Shresth R., Manandhar D.N., Pshivakoti G. Beekeeping in Nepal. 7th IBRA Conference on tropical Bees: Management and Diversity & 5th Asian Apiculture Association Conference. 19-25 march 2000, Chiang Mai, Thailand. pp. 189.
[7] Wilde J., Woyke J., Neupane K.R, Wilde M. Comparison of different methods to control Tropilaelaps clareae mite in Nepal. 7th IBRA Conference on tropical Bees: Management and Diversity & 5th Asian Apiculture Association Conference. 19-25 march 2000, Chiang Mai, Thailand. pp.109.
[8] Wilde J. Perspectives and strategies for apiculture development with DABUR Company in India and Nepal. Indian Bee Journal, 61 (1999) 14-18.
[9] Woyke J. Infestation of honeybee colonies by parasitic mites Varroa jacobsoni and Tropilaelaps clareae in south Vietnam, and results of chemical treatment. J. apic. Res. 26 (1987a) 64-67.
[10] Woyke J. Comparative population dynamics of Tropilaelaps clarea and Varroa jacobsoni mites in honeybees. J. apic. Res. 26 (1987b) 196-202.

Tabela 1. Inwazja Varroa destructor w czerwiu pszczelim i trutowymw 18 pasiekach z rodzinami A. mellifera (Nepal, Chitwan District, 2000)

 


Liczba rodzin
Liczba komórek Liczba zainfekowanych rodzin Varroa destructor
liczba zainfekowanych komórek Intensywność inwazji
Czerw pszczeli
658 141460 23 29 0,02
Czerw trutowy
147 3759 25 38 1,01

 

Tabela 2. Inwazja Tropilealaps clareae i Varroa destructor w komórkach z czerwiem (w %) w ramkach drewnianych i plastykowych

 

Nr. pnia Liczba komórek z czerwiem Tropilealaps clareae Varroa destructor
%zainfekowanych komórek czerwiu Intensywność inwazji %zainfekowanych komórek czerwiu Intensywność inwazji
Ramki drewniane
51 50 42 126 0 0
33 70 31,4 97,1 0 0
29 758 45,1 89,7 0 0
135 940 44,8 76,8 0,32 0,53
19 260 32 71,4 0 0
17 121 23,1 62,8 1,7 2,48
31 100 21 52 0 0
14 1458 25,8 39,6 0 0
38 1230 18,7 32,7 0,9 1,38
41 980 12,3 19,4 0 0
7 340 3,5 6,7 0 0
23 580 1,9 2,4 0 0
Ramki plastikowe
11 53 52,8 160,3 0 0
16 120 38,7 88,9 0 0
29 370 18,9 32,8 0 0
41 670 9,7 12,5 0 0
23 320 0,8 1,4 0 0


ule drewniane producent

Galeria foto

galeria główna

Najnowsze galerie:
kwitnienie akacji
mniszek
wiosenne pożytki
krokusy
3-4 maja w Oleśnicy
pszczoły i przebiśniegi
rośliny miododajne
słoneczniki
pszczoły i onentki
zdjęcia Jerzego Jóźwika
nawłoć
pozostale ...

Giełda internetowa

Produkty pszczele
Matki pszczele, odkłady, rodziny, rójki
Sprzęt pasieczny, usługi
Pozostałe ogłoszenia
Dodaj własne
ogłoszenie

Dla każdego

o miodzie

apiterapia
kuchnia miodowa
miody pitne
słowniczek

Vademecum pszczelarza

Początkujący pszczelarz

Pytania i odpowiedzi
rośliny miododajne
z historii pszczelarstwa
literatura
przepisy prawne
pszczelarstwo w sieci
badania naukowe
marketing i pszczoły

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywac informację o nowościach wpisz swój mail i naciśnij OK

Do góry | O nas |   Reklama u nas | Kontakt z nami | Napisz do nas | Prywatność| Strona główna
2001-2003 (c) intermania.pl